Available courses

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

Course

กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

ครูครรชิต  ก้อนมณี
Course

งานนิวเมติกและไฮโดรลิกส์เบื้องต้น

งานนิวเมติกและไฮโดรลิกส์เบื้องต้น

ครูครรชิต  ก้อนมณี
Course

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา        &nbs...
Course

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1.   ...
Course

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

Course

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์  กําลังไฟฟ...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์แล...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด...
Course

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท และความสำคัญของระบบสารสนเทศ โครงสร้า...
Course

การสร้างเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกร...
Course

วัสดุและโลหะวิทยา

วัสดุและโลหะวิทยา

           &...
Course

การบริหารงานคุณภาพในองค์กร

การบริหารงานคุณภาพในองค์กร

ครูนัยนา  กิ่งคำ
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา              &nb...
Course

การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย

การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการเช่าซื้อและซื้...
Course

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

Course

วิชา กระบวนการจัดทำบัญชี

วิชา กระบวนการจัดทำบัญชี

               ...
Course

การพูดในงานอาชีพ

การพูดในงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้      ๑.&nb...
Course

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

     
Course

เพศวิถีศึกษา

เพศวิถีศึกษา

จุดประสงค์รายวิชา 1.    มีความรู้ ความเข้าใจที่...
Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

Course

ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง Chassis and Transmission

ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง Chassis and Transmission

Course

งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมพื้นฐานชุดคําสั่ง...
Course

งานตัวถังเเละพ่นสีรถยนต์

งานตัวถังเเละพ่นสีรถยนต์

ศึกษาเเละปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืองานตัวถังเเละพ่นสีรถยนต์ ก...
Course

งานเครื่องยนต์เล็ก

งานเครื่องยนต์เล็ก

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานการถ...
Course

งานฝึกฝีมือ

งานฝึกฝีมือ

เนื้อหาประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เครื่องมืองานช่าง ระบบก...
Course

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 5 หน่วย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความปลอด...
Course

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้...
Course

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

Course

การส่องสว่าง

การส่องสว่าง

ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดแสง และการมองเห็น หน่วยวัด คุณสมบัติของแส...
Course

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ครูฉัตรชัย เมืองสุวรรณ
Course

งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

ครูสุรชาติ จำปาบุรี
Course

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

ครูครรชิต ก้อนมณ๊
Course

สายส่งและสายอากาศ

สายส่งและสายอากาศ

ครูสุรชาติ จำปาบุรี
Course

โทรศัพท์

โทรศัพท์

ครูสุรชาติ จำปาบุรี
Course

เครื่องรับโทรทัศน์

เครื่องรับโทรทัศน์

ครูสุรชาติ จำปาบุรี
Course

ระบบภาพ

ระบบภาพ

ครูสุรชาติ จำปาบุรี
Course

โทรคมนาคมเบื้องต้น

โทรคมนาคมเบื้องต้น

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

ไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

Course

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

Course

เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Course

เครื่องรับวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ

ศึกษาและปฏิบัติการกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ-ส่งวิท...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

งานบริการคอมพิวเตอร์

งานบริการคอมพิวเตอร์

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

ศึกษาเกี่ยวกับ  มาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ  การรื้อถอนกา...
Course

วัสดุก่อสร้าง CONSTRUCTION MATERIALS

วัสดุก่อสร้าง CONSTRUCTION MATERIALS

คำอธิบายรายวิชา         &nb...
Course

สำรวจเบื้องต้น

สำรวจเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการสำรวจ มาตราส่วนแผนที...
Course

การบัญชีภาษีอากร

การบัญชีภาษีอากร

ครูนัยนา  กิ่งคำ
Course

วิจัยเบื้องต้น

วิจัยเบื้องต้น

ครูนัยนา  กิ่งคำ
Course

การประยุกค์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

การประยุกค์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

ครูจริยา  แม้นญาติ
Course

การบัญชีบริษัทจำกัด

การบัญชีบริษัทจำกัด

ครูจริยา  แม้นญาติ
Course

การจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดการสินค้าคงคลัง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. มีความเข้าใจหลักการจัดการสินค้าคงค...
Course

การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ

การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ

ครูจริยา  แม้นญาติ
Course

การบัญชีสินค้า

การบัญชีสินค้า

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมสินค้า  โดยการทำ...
Course

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ...
Course

การบัญชีเบื้องต้น 1

การบัญชีเบื้องต้น 1

              ศึกษาความหมายและจุ...
Course

การใช้ Application บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

การใช้ Application บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบ Android การเขียนโปรแ...
Course

การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

แสงเดือน  จงเจริญวิไล
Course

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

Course

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟฟิกโหมด

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟฟิกโหมด

               ศึกษาและปฏิบ...
Course

ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น

ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น

Course

การใช้โปรแกรมสำนักงานข้้นสูง

การใช้โปรแกรมสำนักงานข้้นสูง

Course

ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้า

ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้า

...
Course

ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

...
Course
Self enrolment

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

              ศึกษาและปฏิบัติเกี...
Course

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

Course

นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การต...
Course

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ย...
Course

การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

Course

ลีลาศเพื่อการสมาคม

ลีลาศเพื่อการสมาคม

ความหมายและประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ  การกลีลาศ&nb...
Course

วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

Course

กลศาสตร์วิศวกรรม

กลศาสตร์วิศวกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์ ระบบของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุลข...
Course

เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1

เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1

เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 หน่วย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ปฏิบัติเ...
Course

งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

กลศาสตร์ของไหล

กลศาสตร์ของไหล

     ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของขอ...
Course

เครื่องวัดไฟฟ้าและวงจร

เครื่องวัดไฟฟ้าและวงจร

                  ศึกษ...
Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ครูสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ
Course

วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

การออกแบบวจรอิเล็กด้วยคอมพิวเตอร์

การออกแบบวจรอิเล็กด้วยคอมพิวเตอร์

ครูวิชาญ เวียงยิ่ง
Course
spd_20140416171948_b.jpgspd_20140416171948_b.jpg

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ครูสงคราม  สงครินทร์
Course
Arduino_ftdi_chip-1.jpgArduino_ftdi_chip-1.jpg

ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1

ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1

ครูครรชิต ก้อนมณี
Course

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ครูครรชิต  ก้อนมณี
Course

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ครูสุรชาติ จำปาบุรี
Course

เทคนิคการอินเตอร์เฟส

เทคนิคการอินเตอร์เฟส

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติเทคนิคการอินเตอร์เฟส(เทคนิคการอินเตอร์...
Course

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

ดิจิตอลเทคนิค

ดิจิตอลเทคนิค

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานและการประกอบธุรกิจในสาขา...
Course

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Course

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและเอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและเอิเล็กทรอนิกส์

Course

ระบบโทรคมนาคม

ระบบโทรคมนาคม

ครูครรชิต ก้อนมณี
Course

ระบบเสียงและระบบภาพ

ระบบเสียงและระบบภาพ

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

กลศาสตร์วิศวกรรม

กลศาสตร์วิศวกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์แล...
Course

เทคโนโลยีการเชื่อม

เทคโนโลยีการเชื่อม

          ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมวิเคราะ...
Course

การบัญชีชั้นกลาง 2

การบัญชีชั้นกลาง 2

                  &nbs...
Course

โครงการ

โครงการ

ครูจริยา แม้นญาติ
Course

หลักการบัญชีเบื่องต้น 1..

หลักการบัญชีเบื่องต้น 1..

ครูจริยา  แม้นญาติ
Course

การบัญชีชั้นสูง 2

การบัญชีชั้นสูง 2

ครูจริยา  แม้นญาติ
Course

การใช้เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร

การใช้เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร ก...
Course

วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1

วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้น แม่บท...
Course

การใช้เครื่องใช้สำนักงานและพิมพ์เอกสาร

การใช้เครื่องใช้สำนักงานและพิมพ์เอกสาร

Course

หลักเศรษฐศาสตร์

หลักเศรษฐศาสตร์

ครูจริยา  แม้นญาติ
Course

หลักการตลาด

หลักการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทาง...
Course

หลักการจัดการ

หลักการจัดการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ  หลักการจัดการสมัยใหม...
Course

การบัญชีชั้นกลาง 2

การบัญชีชั้นกลาง 2

ครูจริยา  แม้นญาติ
Course

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน มาตรฐานวิชาชีพ...
Course

กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา        &nbs...
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

Course

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจวงจรการวิ...
Course

เทคนิคการสร้างภาพเคลือนไหว

เทคนิคการสร้างภาพเคลือนไหว

ศึกษาและปฏิบัติหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น ประเภทของภาพเคลื่...
Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คำส...
Course

การบริหารงานคุณภาพในองค์กร

การบริหารงานคุณภาพในองค์กร

แสงเดือน  จงเจริญวิไล
Course

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

                  &nbs...
Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

Course

การสื่อสารข้อมูลเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลเครือข่าย

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้1.    &nbs...
Course

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

       ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสัมมนา ...
Course

บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ

บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญของบุคลิกภา...
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมท...
Course

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

  ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ...
Course

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

  ศึกษาเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักการ ประเภทของที่...
Course

เพศวิถีศึกษา

เพศวิถีศึกษา

         ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัย...
Course

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

Course

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแป...
Course

อินเตอร์เฟสเบื้องต้น

อินเตอร์เฟสเบื้องต้น

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

เขียนแบบอิเล็กด้วยคอมพิวเตอร์

เขียนแบบอิเล็กด้วยคอมพิวเตอร์

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ EN

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ EN

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม

Course

การส่องสว่าง

การส่องสว่าง

             ศึกษาเกี่ยวกับแหล่ง...
Course

การส่องสว่าง

การส่องสว่าง

Course

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้น อุปกรณ์ในระบบ การเขีย...
Course

งานเครื่องยนต์ดีเซล

งานเครื่องยนต์ดีเซล

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ ยวกบโครงสร้างและหลัก...
Course

งานเครื่องยนต์เล็ก

งานเครื่องยนต์เล็ก

มีความรู้
Course

ทฤษฏีเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Gasoline Engine

ทฤษฏีเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Gasoline Engine

Course

วิชาการขายเบื้องต้น

วิชาการขายเบื้องต้น

ครูจริยา  แม้นญาติ
Course

วิชา หลักการจัดการ

วิชา หลักการจัดการ

                  &nbs...
Course

ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ

ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ

             ศึกษาเกี่ยวกับทักษะ...
Course